Prohlášení o přístupnosti

Společnost První certifikační autorita, a.s. je kvalifikovaným správcem systému elektronické identifikace dle Zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, poskytujícím služby systému elektronické identifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“).

Přestože základem poskytované služby je vydání prostředku pro elektronickou identifikaci, spojené s nutností vydání identitního certifikátu, u nějž je z důvodu požadavků na kvalitní ověření identity žadatele vyžadována vždy osobní návštěva pracoviště registrační autority (tj. pro vlastní poskytnutí služby není využívána elektronická forma komunikace s klientem), obsahuje systém z praktických důvodů i další, v zásadě doplňkové funkce, sloužící k informování široké veřejnosti o funkcionalitě poskytované služby, jakožto i uživatelů systému o možnostech a rozsahu poskytované produktové servisní podpory. Jednou z těchto doplňkových funkcí je provozování internetové stránky www.icaidentita.cz, na níž mohou občané nalézt potřebné informace o poskytované službě a získat informace o kontaktech a adresách na jednotlivá pracoviště registračních autorit, která jsou schopna službu vydání kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci poskytnout.

Na základě požadavků Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) byl obsah výše zmiňované internetové stránky www.icaidentita.cz upraven tak, aby byl přístupný co nejširší veřejnosti, včetně podpory pro zdravotně postižené čtenáře – v souladu s požadavky Zákona.

Stav souladu

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.icaidentita.cz

Internetová stránka www.icaidentita.cz je částečně v souladu se Zákonem – a to z důvodů výjimek uvedených dále v odstavci Nepřístupný obsah.

Výjimky se přitom týkají zejména konkrétních případů, kde by implementace příslušné funkčnosti plně podporující požadavky na plnohodnotnou dostupnost obsahu, resp. funkčnosti stránky i pro zdravotně postižené čtenáře byla tak pracná, resp. tak finančně zatěžující, že by pro poskytovatele již nebylo poskytování služby, resp. konkrétní doplňkové funkce rentabilní.

Nepřístupný obsah

Výjimkami, nesplňujícími plně požadavky Zákona z důvodu nadměrné pracnosti jsou aktuálně následující případy:

Způsob hodnocení stavu souladu

Pro vyhodnocení stavu souladu internetové stránky www.icaidentita.cz s požadavky na podporu zdravotně postižených čtenářů byla pro potřeby tohoto prohlášení použita metoda vlastního posouzení – s využitím dále uváděné metodiky a podpůrných SW prostředků:

a) Webové stránky byly navrženy a kontrolovány na základě metodiky z dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, obsahující doporučení a odpovídající pravidla pro tvorbu internetových stránek tak, aby splňovala požadavky na přístupnost i pro zdravotně postižené uživatele.

b) Kontrola naplnění jednotlivých požadavků metodiky WCAG pro konkrétní stránky pak byla prováděna s využitím následujících softwarových nástrojů:

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného společností První certifikační autoritou, a.s., popsaná výše.

Poslední revize prohlášení byla provedena ke dni 15.9.2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Společnost První certifikační autorita, a.s. má zájem na tom, aby jí provozované internetové stránky byly bez problémů přístupné co nejširšímu okruhu čtenářů, včetně osob se zdravotním postižením. Proto se (v rámci svých možností) snaží provozované stránky průběžně aktualizovat a vylepšovat. Za tím účelem vítá jakékoliv uživatelské náměty na jejich případné vylepšení. Proto pokud narazíte na jakýkoli problém s funkčností stránek, dejte nám to prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním internetových stránek využijte kontakt na technickou podporu - e-mailová adresa: podpora@ica.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebude poskytnuta odpověď na Vaše oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, nebo bude odpověď neadekvátní, máte možnost se obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva, kterým je:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz